Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Poslovno in finančno svetovanje

V okviru poslovnega in finančnega svetovanja vam nudimo vrsto storitev:

Z izdelavo skrbnega finančnega in pravnega pregleda podjetja
vam kot potencialnemu kupcu podjetja, prevzemniku podjetja ali investitorju zberemo in v elaboratu predstavimo vse podrobne informacije o ciljnem podjetju.

Priprava ekonomskega dela pripojitvenega ali združitvenega elaborata
daje naročniku informacijo o tem, kakšni prihranki bodo doseženi s pripojitvijo ali združitvijo podjetij. Na vašo željo vam s pomočjo zunanjih sodelavcev uredimo tudi pravni del tovrstnih poslov.

Sanacijski programi
V turbulentnem, hitro spreminjajočem poslovnem okolju, se lahko podjetje nepričakovano znajde v slabšem ekonomsko finančnem položaju. Sanacijski program lahko podjetju omogoči, da se z reorganizacijo in racionalizacijo stroškov ponovno prilagodi zahtevam tržišča ter tako poveča vrednost podjetja.

Izdelava dolgoročnega strateškega načrta podjetja
Smotrno izdelan dolgoročni strateški načrt podjetja omogoča najvišjim vodstvenim strukturam lažjo spremljavo rasti podjetja in skladnost razvoja z vizijo in postavljenimi temeljnimi cilji podjetja.

Izdelava letnega poslovnega načrta podjetja
omogoča poslovodstvu primerjavo dejanskih dosežkov z načrtovanimi. Na podlagi pridobljenih informacij lahko sprejema ustrezne ukrepe za uspešno in nemoteno poslovanje podjetja.

Priprava investicijskih programov
Vas je poslovno okolje prisililo v horizontalno ali vertikalno širitev poslovne dejavnosti? Kvalitetno pripravljen investicijski program vam kot investitorju daje odlično podlago za odločitev glede ekonomske upravičenosti načrtovane investicije.

Podrobna analiza računovodskih izkazov podjetja
Želite vedeti kje ste bili, kje se nahajate in kam »pluje« vaše podjetje? Podrobna analiza računovodskih izkazov podjetja vam bo odgovorila na vprašanja o poslovni uspešnosti, premoženjsko finančnem položaju, finančni moči in finančnem ravnotežju v podjetju.

Izdelava delitvenega načrta
V primeru delitve kapitalske družbe vam izdelamo ekonomski del delitvenega načrta v skladu z ZGD – Zakon o gospodarskih družbah (opis in dodelitev delov premoženja in obveznosti, ki se prenesejo na novo družbo, zaključno poročilo prenosne družbe in otvoritvene bilance novih družb; v primeru oddelitve izdelamo tudi otvoritveno bilanco prenosne družbe, ki izkazuje stanje premoženja in obveznosti po oddelitvi).

Uvajanje računovodskih sistemov oz. podsistemov
S širjenjem dejavnosti in večanjem obsega poslovanja postajajo zanesljive notranje kontrole nepogrešljiv del podjetja kot učinkovitega poslovnega sistema. V skladu z vašimi potrebami vam pomagamo uvesti računovodski sistem, ki to zagotavlja.

Izdelava pravilnika o računovodenju
Svetovanje pri pripravi ali izdelava pravilnika o računovodenju v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, bo omogočilo lažje spremljanje in evidentiranje poslovnih dogodkov.

Ocenjevanje vrednosti sredstev pri uporabi
Poslovodstvu nudimo pomoč pri ocenjevanju vrednosti sredstev pri uporabi za namen prevrednotovanja osnovnih sredstev v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi računovodskimi standardi.

Izdelava izvedeniških mnenj
Ste se znašli v nepričakovanem sodnem sporu z nekdanjimi ali obstoječimi poslovnimi partnerji, zaposlenci ali državnimi organi? Za vas izdelamo razna izvedeniška mnenja s področja ekonomije (podpodročja finance, knjigovodstvo, računovodstvo, vrednotenje podjetij, ekonomika).

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si