Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Novice

PODJETNIK IN DENARNA SREDSTVA

Samostojni podjetnik posameznik ima začetni podjetnikov kapital, ki ga je pred pričetkom opravljanja dejavnosti prenesel iz svojega gospodinjstva v obliki denarnih sredstev. Ali lahko, če se tako odloči, ta kapital zmanjša, z dvigi in prenosom v svoje gospodinjstvo, brez davčnih posledic?

ODDELITEV IN DAVČNE POSLEDICE

Na dan 30.09.2017 smo razdelili premoženje in pravice med prenosno in novo ustanovljeno družbo (delitvena bilanca na dan 30.09.2017). Notarski zapis je bil podpisan 12.12.2017. Sedaj čakamo od sodišča o reviziji iz sodišča. Ravno tako smo 11.12.2017 podali Finančni upravi izjavo o delitvi premoženja in pridobitvi identifikacijske številke za DDV.

NABAVA APARATA IN EVIDENTIRANJE

Smo storitveno podjetje, dejavnost 71.200 – tehnično preizkušanje in analiziranje.
Premišljujemo o nabavi AED aparata za oživljanje in nas zanima ali je mogoče tovrstni aparat uvrstiti med osnovna sredstva oz. natančneje – njegovo amortizacijo upoštevati v obračunu DDPO kot priznani strošek.

IZRAČUN KAPITALSKEGA DOBIČKA

Fizična oseba, ki je lastnik 50% poslovnega deleža v D.O.O. je 23.01.2017 ta poslovni delež prodala drugi firmi d.o.o. v znesku 3.000,00eur(obstaja notarski zapis pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža).

DAVČNA OBRAVNAVA DONACIJE

Prosim za pojasnilo, ali je finančna pomoč za realizacijo strokovnega izobraževanja zdravnikov (udeležba na stomatološki sekciji, Zdravniško društvo Maribor), ki je davčno nepriznan odhodek, saj se je smatrala kot donacija, lahko davčna olajšava.

DOBIČEK d.o.o. in d.n.o.

Podjetje je do leta 2010 imelo obliko d.n.o. Do takrat se je vsako leto plačal davek od dobička in davek od dividend. Dejanskega izplačila družbenikom ni bilo.

TVEGANI KAPITAL

V letu 2007 je bil sprejet Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK).
Zakon ureja status in naložbe družb tveganega kapitala, ki imajo sedež in poslovodstvo v Republiki Sloveniji, ter nadzor nad njimi. Družba tveganega kapitala je gospodarska družba, ki ima status družbe tveganega kapitala in opravlja dejavnost v skladu z določbami ZDTK.

PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) od 139. do 149. člena obravnava predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

OCENJEVANJE VREDNOSTI ODVISNIH PODJETIJ IN FINANČNE PREVARE

Pri sestavljanju računovodskih izkazov se srečujemo z vse večjo potrebo po preverjanju vrednosti odvisnih podjetij. Zaradi gospodarske krize so se vrednosti odvisnih podjetij v mnogih primerih zmanjšale. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 je potrebno odvisna podjetja vrednotiti po nabavni vrednosti.

IZTISNITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

Manjšinskim delničarjem pripada primerna denarna odpravnina v zameno za izključitev iz
družbe in s tem izgubo članskih in drugih korporacijskopravnih pravic ter delnic.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si