Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Novice

NABAVA APARATA IN EVIDENTIRANJE

Smo storitveno podjetje, dejavnost 71.200 – tehnično preizkušanje in analiziranje.
Premišljujemo o nabavi AED aparata za oživljanje in nas zanima ali je mogoče tovrstni aparat uvrstiti med osnovna sredstva oz. natančneje – njegovo amortizacijo upoštevati v obračunu DDPO kot priznani strošek.

IZRAČUN KAPITALSKEGA DOBIČKA

Fizična oseba, ki je lastnik 50% poslovnega deleža v D.O.O. je 23.01.2017 ta poslovni delež prodala drugi firmi d.o.o. v znesku 3.000,00eur(obstaja notarski zapis pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža).

DAVČNA OBRAVNAVA DONACIJE

Prosim za pojasnilo, ali je finančna pomoč za realizacijo strokovnega izobraževanja zdravnikov (udeležba na stomatološki sekciji, Zdravniško društvo Maribor), ki je davčno nepriznan odhodek, saj se je smatrala kot donacija, lahko davčna olajšava.

DOBIČEK d.o.o. in d.n.o.

Podjetje je do leta 2010 imelo obliko d.n.o. Do takrat se je vsako leto plačal davek od dobička in davek od dividend. Dejanskega izplačila družbenikom ni bilo.

TVEGANI KAPITAL

V letu 2007 je bil sprejet Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK).
Zakon ureja status in naložbe družb tveganega kapitala, ki imajo sedež in poslovodstvo v Republiki Sloveniji, ter nadzor nad njimi. Družba tveganega kapitala je gospodarska družba, ki ima status družbe tveganega kapitala in opravlja dejavnost v skladu z določbami ZDTK.

PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) od 139. do 149. člena obravnava predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

OCENJEVANJE VREDNOSTI ODVISNIH PODJETIJ IN FINANČNE PREVARE

Pri sestavljanju računovodskih izkazov se srečujemo z vse večjo potrebo po preverjanju vrednosti odvisnih podjetij. Zaradi gospodarske krize so se vrednosti odvisnih podjetij v mnogih primerih zmanjšale. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi 2016 je potrebno odvisna podjetja vrednotiti po nabavni vrednosti.

IZTISNITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

Manjšinskim delničarjem pripada primerna denarna odpravnina v zameno za izključitev iz
družbe in s tem izgubo članskih in drugih korporacijskopravnih pravic ter delnic.

PRODAJA FINANČNEGA PREMOŽENJA

NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRODAJI FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE IN OBČIN

Prodajo finančnega premoženja države in občin ureja Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/2003, št. 140/2006 in št 95/2007).

OBDAVČITEV FIZIČNE OSEBE PRI PRODAJI DELEŽA V DRUŽBI

Fizične osebe lahko svoj delež v družbi z omejeno odgovornostjo prodajo v skladu z določbami od 481. do 483. člena ZGD-1.
Svoj delež lahko prodajo tudi sami družbi z omejeno odgovornostjo.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si