Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

By admin

RAZVOJ STALIŠČ MGRT O DAVČNIH OLAJŠAVAH ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

V članku bom opozoril na problematiko koriščenja davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Posebej ne obravnavam podzakonskih podlag za koriščenje davčnih olajšav za raziskave in razvoj (v nadaljevanju R&R), temveč le opozarjam na splošna stališča Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), ki so postala zelo pomembna pri postopkih davčnega inšpiciranja v letu 2016.

DAVČNE OBVEZNOSTI PRI PRODAJI PREMOŽENJA V STEČAJNEM POSTOPKU

Članek obravnava vprašanje pravilne ugotovitve davčne obveznosti (davčne osnove) pri prodaji premoženja v stečajnem postopku. Stečajni postopek je tudi z vidika računovodenja in obdavčitve posebnost, saj več ne govorimo o principu delujočega podjetja (going concern).

PRODAJA NEPREMIČNINE POVEZANI OSEBI

prosimo vas za pojasnilo glede prodaje nepremičnine (kupljena leta 2000, z 8% DDV), ki je v lasti podjetja, fizični osebi, ki je s podjetjem povezana oseba? Nepremičnina je na GURSU ocenjena na 75.000 eur, v bilanci je sedanja vrednost nepremičnine 20.000 eur?

PRODAJA DELNIC IN EVIDENTIRANJE

V letu 2017 smo prodali delnice-dolgoročne finančne naložbe, ki so kotirale na borzi. Imeli smo jih več let, tako, da smo vsako leto ob koncu leta naredili oslabitev oz. okrepitev. Na kto 954 imamo saldo v breme, kar predstavlja oslabitve delnic iz več let.

PRENEHANJE DRUŽBE

Zanima me, ali drži, da v primeru, ko d.o.o zapre po 20 letih, ni treba plačati lastniku nobenih davkov, ker se smatra, da ima kapital v lasti 20 let? Tu mislim na akumuliran dobiček v 19 letih in v zadnjem letu na dobiček tekočega leta.

PODJETNIK IN DENARNA SREDSTVA

Samostojni podjetnik posameznik ima začetni podjetnikov kapital, ki ga je pred pričetkom opravljanja dejavnosti prenesel iz svojega gospodinjstva v obliki denarnih sredstev. Ali lahko, če se tako odloči, ta kapital zmanjša, z dvigi in prenosom v svoje gospodinjstvo, brez davčnih posledic?

ODDELITEV IN DAVČNE POSLEDICE

Na dan 30.09.2017 smo razdelili premoženje in pravice med prenosno in novo ustanovljeno družbo (delitvena bilanca na dan 30.09.2017). Notarski zapis je bil podpisan 12.12.2017. Sedaj čakamo od sodišča o reviziji iz sodišča. Ravno tako smo 11.12.2017 podali Finančni upravi izjavo o delitvi premoženja in pridobitvi identifikacijske številke za DDV.

NABAVA APARATA IN EVIDENTIRANJE

Smo storitveno podjetje, dejavnost 71.200 – tehnično preizkušanje in analiziranje.
Premišljujemo o nabavi AED aparata za oživljanje in nas zanima ali je mogoče tovrstni aparat uvrstiti med osnovna sredstva oz. natančneje – njegovo amortizacijo upoštevati v obračunu DDPO kot priznani strošek.

IZRAČUN KAPITALSKEGA DOBIČKA

Fizična oseba, ki je lastnik 50% poslovnega deleža v D.O.O. je 23.01.2017 ta poslovni delež prodala drugi firmi d.o.o. v znesku 3.000,00eur(obstaja notarski zapis pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža).

DAVČNA OBRAVNAVA DONACIJE

Prosim za pojasnilo, ali je finančna pomoč za realizacijo strokovnega izobraževanja zdravnikov (udeležba na stomatološki sekciji, Zdravniško društvo Maribor), ki je davčno nepriznan odhodek, saj se je smatrala kot donacija, lahko davčna olajšava.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si